Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Ålands Vänner sr

§1
Stiftelsens namn är Stiftelsen Ålands Vänner sr, dess hemort är Mariehamn och språk
svenska.
§2
Stiftelsens ändamål är att verka för den svensktalande befolkningens på Åland bildning och
förkovran samt att befordra dess kulturella utveckling. Stiftelsen förverkligar de i lagen fastställda
principerna för stiftelseverksamhet genom att årligen utdela en betydande del av kapitalavkastningen
till allmännyttiga ändamål.
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att till privatpersoner samt olika organisationer och
föreningar utdela stipendier och bevilja understöd av olika slag. Stiftelsen kan i egen regi
ordna kulturella tillställningar och annan ideell verksamhet som är ägnad att gynna och
utveckla den åländska kulturella utvecklingen och den svensktalande befolkningens på Åland
bildning.
Stiftelsen kan ta emot nya fonder, donationer och testamenterade medel. Till den del dessa
är förknippade med särskilda villkor skall de beaktas i förvaltningen av desamma.

Stiftelsens grundkapital består av den grundfond som stiftarna ursprungligen överlät till
stiftelsen.
§4
Stiftelsens förvaltning handhas av ett förvaltningsråd och en styrelse. Förvaltningsrådet kan,
på förslag av styrelsen, utse en eller flera hedersmedlemmar i stiftelsen. Hedersmedlem har
rätt att närvara vid förvaltningsrådets sammanträden.
§5
Förvaltningsrådet övervakar styrelsens förvaltning av stiftelsen. Förvaltningsrådet tillsätter
stiftelsens styrelse och övervakar att stiftelsen väl fyller sitt ändamål, samt att dess såväl
ekonomiska som andra intressen blir tillvaratagna.
Antalet medlemmar i förvaltningsrådet är minst 10 och högst 12. Förvaltningsrådet
kompletterar sig självt. Förvaltningsrådets medlemmar väljs för en mandatperiod på fyra år.
För att vara valbar, måste personen inneha åländsk hembygdsrätt. Medlem kan återväljas,
dock inte oavbrutet för en period längre än åtta år utan minst fyra års uppehåll.
Medlemmarna i det första förvaltningsrådet är desamma som i den tidigare Delegationen,
och första ordinarie val av medlemmar till förvaltningsrådet sker år 2021.
Förvaltningsrådets medlemmar åtnjuter icke arvode.
Av förvaltningsrådets medlemmar bör minst 4 företräda konstkretsar, 2 bildningskretsar och
2 besitta allmän förvaltningskunskap.
Förvaltningsrådet kan utse ett beredningsutskott för beredningen av personval och övriga
beslut i samband med årsmötet. Förvaltningsrådet kan också överföra andra uppgifter till
beredningsutskottet.

Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte årligen före utgången av maj månad samt
till extra möte, ifall anledning föreligger, på kallelse av förvaltningsrådets ordförande eller vid
2
förfall för denne, av vice ordföranden. Kallelse till möte skickas till av ledamot uppgiven
postadress eller e-postadress minst en vecka före mötet. Kallelsen bör innehålla
föredragningslista för mötet. Förvaltningsrådet är beslutfört då fler än hälften av
medlemmarna är närvarande.
Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett verksamhetsår i
gången.
På förvaltningsrådets ordinarie möte behandlas följande ärenden:
- presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för
det avslutade räkenskapsåret
- fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen
- beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av antalet och val av medlemmar i förvaltningsrådet ifall aktuellt
- val av ordförande och viceordförande i förvaltningsrådet för det inkommande
verksamhetsåret
- val av medlemmar i styrelsen ifall aktuellt
- val av revisor och revisorssuppleant ifall aktuellt
- behandling av övriga i kallelsen nämnda ärenden.
Styrelseledamot har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets möten, om inte
förvaltningsrådet beslutar något annat.

Stiftelsens verksamhet leds av dess styrelse som består av fem medlemmar, ordförande,
vice ordförande och tre övriga medlemmar. För att vara valbar, måste personen inneha
åländsk hembygdsrätt. Styrelsemedlems mandatperiod är tre år. En person kan högst vara
två konsekutiva mandatperioder i styrelsen, och är efter sex år återvalbar först om ett avbrott
om tre år. Denna begränsning gäller inte ordföranden, ifall det skulle innebära att samtliga
styrelsemedlemmar byts ut samtidigt.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett verksamhetsår i gången.
Styrelsens verksamhetsår börjar omedelbart efter valet och fortgår t.o.m. förvaltningsrådets
nästa ordinarie möte. Avgår styrelsemedlem innan hans/hennes mandattid utgått, skall
styrelsen utse en ny medlem i hans/hennes ställe för återstoden av verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då minst två medlemmar det
påyrkar.
Styrelsen sammankallas per brev eller e-post.
Styrelsen är beslutför då fler än hälften av medlemmarna, varav en är styrelseordförande
eller viceordförande, är närvarande. Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena med
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.
3
På styrelsen ankommer att:
1) övervaka stiftelsens förvaltning;
2) representera stiftelsen och tala och svara för densamma;
3) fastställa styrelsens arbetsordning;
4) tillsätta nödvändiga utskott såsom investeringsutskott och fördelningsutskott;
5) tillsätta separata utskott i enlighet med specifika donationsvillkor;
6) övervaka utskottens och funktionärernas verksamhet, tillse att stiftelsens
förmögenhet omsorgsfullt förvaltas och att handlingar och värdepapper uppbevaras
på ett betryggande sätt samt att givna understöd används till förverkligande av
fastställt ändamål;
7) besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen;
8) samt utföra övriga uppdrag som tillfaller styrelsen på basis av lag.

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller två styrelsemedlemmar gemensamt.
Styrelsen kan även förordna annan namngiven person rätten att företräda stiftelsen.
Styrelsen kan när som helst återkalla denna rätt att företräda stiftelsen.
10§
Stiftelsens förvaltning granskas av en revisor, som skall ha en suppleant ifall det inte är fråga
om revisorssamfund.
11§
Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet,
som består av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen och balansräkningen,
skall före den 15 april föreläggas revisorn.
12§
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av stiftelsen fattas på styrelsens
framställan av förvaltningsrådet. Beslut om ändring av stadgarna skall godkännas med enkel
majoritet av de närvarande ledamöterna och därefter vid ett minst två veckor senare hållet
extra möte fastställas genom godkännande av minst 2/3 av de närvarande ledamöterna. Beslut
om upplösning av stiftelsen skall godkännas med minst 2/3 majoritet av ledamöterna och
därefter vid ett minst en månad senare hållet extra möte fastställas genom godkännande av
minst 2/3 av ledamöterna.
Stadgeförändring bör fastställas av patent och registerstyrelsen. För beslut om att upplösa
stiftelsen bör sökas patent- och registerstyrelsens medgivande.
13§
Vid upplösning av stiftelsen skall stiftelsens egendom tillfalla någon svenskspråkig institution
på Åland, som främjar ändamål liknande dem stiftelsen verkat för. Beslut om detta fattas av
förvaltningsrådet.
14§
I övrigt tillämpas gällande lag om stiftelser.